Płyn spray SPAW-MIX do spawania 400 ml

 • Dodaj recenzję:
  • Symbol produktu: 4548
  • Kod producenta EAN: 5906372629014
  • Waga: 0.52 kg
  • Dostępność: DOSTĘPNY - DUŻA ILOŚĆ
  • szt.
  • Cena netto: 4,90 zł 6,03 zł

  SPAWMIX jest bezzapachowym środkiem przeciwprzyczepnym produkowanym w postaci aerozolowej, nie zawierającym freonu oraz silikonu. Stosowany jest do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi. Nie wpływa negatywnie na procesy spawalnicze oraz nie powoduje wad spawalniczych w spoinach. Dopuszczony do obiegu handlowego przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

  Postępowanie z wyrobem i jego magazynowanie:

  - Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od otwartego ognia
  - Zabezpieczać przed nadmiernym nagrzewaniem, nie spryskiwać otwartego ognia
  - Składować jako materiały łatwopalne wg odpowiednich przepisów w pomieszczeniach magazynowych dobrze przewietrzalnych, o maksymalnej temp. 50 oC, nie narażonych na działanie promieni słonecznych
  - Nie używać pojazdów z silnikiem spalinowym

  Własności fizykochemiczne:

  Opakowanie: aerozol
  kolor: klarowny, lekko żółtawy
  zapach: brak zapachu
  Przemiana termodynamiczna: rozpylony produkt przyjmuje stan gazowy
  Łatwopalność: rozpylona mgiełka i opary są bardzo łatwo palne
  Temperatura zapłonu: około - 90 oC
  Wybuchowość: nagrzanie powyżej 50 oC stwarza możliwość pęknięcia pojemnika, wypływająca mieszanka grozi wybuchem
  Prężność gazu napędowego:
  (20 oC) 3,5 bar ciśnienie wewnętrzne pojemnika
  (50 oC) 6,0 bar ciśnienie wewnętrzne pojemnika
  Gęstość 0,58 g/cm3
  Rozpuszczalność w 20 oC nie rozpuszczalny w wodzie
  Wartość pH przy 20 oC: wartość niestosowana
  Pozostałe dane: Skład chemiczny mieszaniny zależy od aktualnego ciśnienia gazu wewnątrz puszki i z tego względu nie podlega bezpośrednim pomiarom

  Stabilność i reaktywność:

  Produkty rozkładu termicznego: CO2, woda, węgiel
  Toksyczne produkty rozkładu: nie występują
  Przekroczenie termin ważności: możliwość biodegradacji środka natłuszczającego bez skutków ubocznych dla zdrowia
  Inne niebezpieczeństwa: powyżej 50 oC możliwe pękanie pojemników
  Informacje toksykologiczne:
  Nie zostało określone działanie toksyczne dla gazu płynnego propan-butan. Podane informacje są oparte na danych dotyczących składników gazu i produktów podobnych.
  Toksyczność – doustnie Brak danych
  Toksyczność – na skórę Brak danych
  Toksyczność – inhalacyjnie LC50 > 5 mg/l ( gaz )
  Działanie na oczy - Nie drażniące. Ciecz może spowodować odmrożenia
  Działanie na skórę - Nie drażniące. Ciecz może spowodować odmrożenia
  Działanie na drogi oddechowe - Nie drażniące (gaz)
  Działanie uczulające na skórę - Nie powoduje uczulenia skóry
  Pozostałe składniki mieszaniny nie mają wpływu na ludzkie zdrowie. Czynnik natłuszczający podlega biodegradacji

  Informacje ekologiczne:

  Nie zostało określone działanie toksyczne skroplonych gazów z ropy naftowej. Podane informacje są oparte na danych dotyczących składników gazu i produktów

  - opakowanie ciśnieniowe
  - zawartość preparatu: 400 ml
  - wyrób posiada atest PZH
  - nie zawiera silikonu i freonu